จริยธรรมที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

k-b-executive-committee

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์

Group CEO, DTGO Corporation Limited (DTGO)
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง กิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพัทธกิจขององค์กร โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบใด้ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคม รวมถึง แนวปฎิบัติต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นแนวทางสำหรับกรรมการ สมาชิกองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียได้ยืดถือและปฎิบัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทดีทีจีโอบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือคนหมู่มาก สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม

k-b-executive-committee

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ

เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ

เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขŒอบังคับภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง

มีคุณธรรม จริยธรรม

มีคุณธรรม จริยธรรม

ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

เคารพสิทธิผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

เคารพสิทธิผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

เคารพสิทธิและปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความซื่อสัตย์สุจริต

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบต่อสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

ปฎิบัติงานด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

เคารพสิทธิมนุษยชน

เคารพสิทธิมนุษยชน

คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม

โปร่งใสและเชื่อถือได้

โปร่งใสและเชื่อถือได้

สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใสและเชื่อถือได้

ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

<span>นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี</span>

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

<span>นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน</span>

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

<span>นโยบายสิ่งแวดล้อม</span>

นโยบายสิ่งแวดล้อม

<span>นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน</span><span>และการปฎิบัติต่อแรงงาน</span>

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฎิบัติต่อแรงงาน

<span>ระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน</span>

ระเบียบการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

<span>ระเบียบการให้และการรับ ของขวัญ</span><span>ผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง</span>

ระเบียบการให้และการรับ ของขวัญผลประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำ ดังนี้

  1. การกระทำความผิด หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับของ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  2. การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือคอร์รัปชัน
  3. การใช้หรือละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น โดยมิชอบ
  4. การได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหรือปฎิเสธการทุจริต เช่น ถูกกลั่นแกล้ง ฯลฯ
ผลลัพธ์
การยืนยัน