จริยธรรมที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน

k-b-executive-committee

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง กิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพัทธกิจขององค์กร โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบใด้ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคม รวมถึง แนวปฎิบัติต่างๆ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นแนวทางสำหรับกรรมการ สมาชิกองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียได้ยืดถือและปฎิบัติ เพื่อให้กลุ่มบริษัทดีทีจีโอบรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือคนหมู่มาก สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม

k-b-executive-committee

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ

เคารพกฎหมาย กฎระเบียบ

เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบขŒอบังคับภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง

มีคุณธรรม จริยธรรม

มีคุณธรรม จริยธรรม

ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม

เคารพสิทธิผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

เคารพสิทธิผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

เคารพสิทธิและปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

มีความซื่อสัตย์สุจริต

มีความซื่อสัตย์สุจริต

ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้

รับผิดชอบต่อสังคม

รับผิดชอบต่อสังคม

ปฎิบัติงานด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

เคารพสิทธิมนุษยชน

เคารพสิทธิมนุษยชน

คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม

โปร่งใสและเชื่อถือได้

โปร่งใสและเชื่อถือได้

สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใสและเชื่อถือได้

ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน

สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำ ดังนี้

  1. การกระทำความผิด หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตาม กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับของ บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  2. การกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือคอร์รัปชัน
  3. การใช้หรือละเว้นการใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ตนเองหรือผู้อื่น โดยมิชอบ
  4. การได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหรือปฎิเสธการทุจริต เช่น ถูกกลั่นแกล้ง ฯลฯ

ผลลัพธ์

การยืนยัน