บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมทางสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

โดยการบริหารจัดการองค์กรต้องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจและสังคม รวมถึงแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักธรรมภิบาล เพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับกรรมการ สมาชิกองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการช่วยเหลือคนหมู่มาก สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม

ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (ดีทีจีโอ)

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ รวมถึง กิจกรรมทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพัทธกิจขององค์กร โดยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบใด้ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

นโยบายที่เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ผลลัพธ์
การยืนยัน