ภาพรวม

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) องค์กรที่มีเป้าหมายและปณิธารในการดำเนินธุรกิจไปพร้อม ๆ กับการตอบแทนสังคม

บริษัทฯก่อตั้งในปี 2536 โดยคุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ด้วยเจตนาที่ตั้งไว้อย่างมุ่งมั่น โดยเริ่มทำการส่งเสริมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับทุกคนผ่านการเรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์รวมไปถึงระบบนิเวศน์ชีวิตที่สมบูรณ์

บริษัทฯ ใช้ระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมีการดำเนินธุรกิจในหลายภาคส่วนควบคู่ไปกับกิจกรรมทางสังคม โดยมีความคิดริเริ่มในการไม่แสวงหาผลกำไรต่อระบบการศึกษา ระบบสาธารณสุข และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบไปด้วยกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายได้แก่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเทคโนโลยี การออกแบบ การบริหารจัดการการก่อสร้าง การเงิน การลงทุน ธุรกิจบันเทิง และการสื่อสาร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในทุก ๆ สิ่งที่ทำ หรือ adding value in everything we do โดยปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจะต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม ในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์แมกโนเลียส์ และ วิสซ์ดอม โดย MQDC ได้ใช้หลักการค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของการอยู่อาศํย

ปรัชญาองค์กร

งานทุกอย่างที่เราทำด้วยการสละกำลังสมอง กำลังกายและเวลา จะต้องเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากในสังคมที่เราอาศัยอยู่ ต่อลูกค้าต่อเพื่อนพนักงาน ต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

ธนินท์ เจียรวนนท์

ท่านประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพุทธรักษา

ผู้ใดก็ตามที่คิดและทำตามขอบข่ายแห่งปรัชญานี้
ความสำเร็จจะตามมาสำหรับใครผู้นั้น

ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรช่ัน จำกัด (ดีทีจีโอ)

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นองค์กรสากลอมตะที่สร้างสังคมคนเก่งที่มีจิตใจดีงาม ให้ทำหน้าที่ดูแลคนหมู่มาก

พันธกิจ

ผลลัพธ์
การยืนยัน