เราเพิ่มคุณค่าในทุกๆ สิ่งที่เราทำ

เกี่ยวกับบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายและปณิธานในการดำเนินธุรกิจไปพร้อมๆ กับการตอบแทนสังคม บริษัทถูกก่อตั้งในปี 2536 เราเริ่มดำเนินตามเจตนาที่ตั้งไว้อย่างมุ่งมั่น โดยเริ่มทำการส่งเสริมและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในสังคม ผ่านการเรียนรู้และเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์รวมไปถึงระบบนิเวศน์ชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ใช้ระบบการบริหารแบบบูรณาการในการจัดการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล โดยบริษัทมีการให้บริการแบบครบวงจร ประกอบไปด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรม การจัดการงานก่อสร้าง บริการด้านการจัดหาวัสดุก่อสร้าง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มคุณค่าในทุกๆ สิ่งที่เราทำ และมีการปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า โดยเราคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น จะต้องเป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม ในส่วนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ แมกโนเลีย และ วิสซ์ดอม ได้ถูกออกแบบโดยใช้หลักการการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของการอยู่อาศัย

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรการกุศลสองแห่งคือมูลนิธิพุทธรักษาในประเทศไทย และ DT Families Foundation (DTFF) ในประเทศฮ่องกง ทั้งสององค์กรมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบ และสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืนและสร้างแรงบรรดาลใจให้กับเด็กด้อยโอกาส โดยการสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิต ความรู้ และสร้างความมั่นใจ เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพ

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมต้อนรับและให้การสนับสนุนบุคลากรผู้มีแรงใจในการช่วยพัฒนาสังคม มีจิตอาสาและมีความปรารถนาดีต่อสังคมโดยรวม เมื่อทำงานร่วมกับลูกค้า คู่ค้า และหุ้นส่วนธุรกิจ คนของเราจะอุทิศแรงกาย แรงใจและเวลาเพื่อทำงานที่ส่งผลดีต่อสังคมเสมอ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นองค์กรสากลอมตะที่สร้างสังคมคนเก่งที่มีจิตใจดีงาม ให้ทำหน้าที่ดูแลคนหมู่มาก

พันธกิจ

  • ช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็กที่ด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
  • ดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
  • ช่วยส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคมให้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสุข
  • สามารถเป็นที่พึ่งพิงของสมาชิกทุกคนได้
  • ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนสามารถมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

เรื่องราวของ บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สร้างสังคมแห่งความอบอุ่นและความสุข

อ่านเพิ่มเติม

ทีมผู้บริหาร

ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนสามารถมีความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจของเรา

สามารถเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกองค์กรทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

ผลลัพธ์

การยืนยัน