ค่านิยมหลักขององค์กร

บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) ก่อตั้งในปี 2536 ด้วยแนวคิดแรกเริ่มที่ต้องการทำธุรกิจร่วมกับสังคม

เป็นองค์กรแห่งความดีที่มุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถของคนไปพร้อม ๆ กับมีจิตใจที่ดี เราให้ความสำคัญต่อการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกสิ่งบนโลกนี้

เราตั้งใจพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้คนในการเติบโตและประสบความสำเร็จ เพราะเรากำลังสร้างองค์กรระดับโลกอย่างแท้จริง

โดยค่านิยมหลักสำคัญ 4 ประการขององค์กร:

'การรักษาคำพูดและรักษาเวลา'

คำพูดคือตัวแทน คือเกียรติและศักดิ์ศรีของคนที่พูด ถ้าหากไม่รักษาคำพูดเท่ากับว่าไม่มีเกียรติและศักดิ์ศรีในตัวเอง ทำให้คนไม่เชื่อถือ ดังนั้นหากเรารักษาคำพูดเท่ากับว่าเป็นการให้เกียรติตัวเอง ซึ่งคนอื่นจะให้เกียรติกลับมา ส่วนการรักษาเวลาคือ การใช้เวลาทุกนาทีในทุก ๆ วันให้มีคุณค่ามากที่สุด ราวกับว่าไม่รู้ว่าเวลาในชีวิตจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ นั้นเท่ากับว่าเราสร้าง Dynamic ให้กับชีวิตแล้ว

ปิด

'การช่วยเหลือต่อผู้ร่วมงานเสมอ'

แก่นของ Teamwork คือน้ำใจ เสริมจุดอ่อนและจุดแข็งของกันและกัน ทำงานกันเป็นทีม จะสามารถสร้าง Teamwork ที่ดีได้แน่นอน

ปิด

'คิดดี ทำดี และพูดดี'

คนเราสามารถสร้างสิ่งที่ดีได้จากภายในของตัวเอง อีกทั้งยังสามารถส่งต่อไปให้ผู้อื่นได้อีกด้วย แก่นของ Goodwill คือ เมื่อเราส่งต่อการคิดดี ทำดี และพูดดีให้กับผู้อื่นแล้ว สิ่งที่ได้รับกลับมาคือพลังให้การดำเนินชีวิตในทุก ๆ วัน

ปิด

'การเปิดใจให้กว้าง พร้อมรับโอกาสหรือความรู้ใหม่ ๆ'

ซึ่งถือเป็นรากฐานของทุกอย่าง ดั่งมีสุภาษิตจีนที่บอกว่า ‘ครูจะปรากฏ เมื่อลูกศิษย์พร้อม’ แปลว่าทุกสถานที่ ทุกเวลา ทุกเหตุการณ์คือครู หากใจไม่ปิดกั้น การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นเสมอ

ปิด

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2536 ในช่วงแรกบริษัทมีธุรกิจหลักคือ การดูแลอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าที่ดินเปล่า ที่ดินทำสวนเกษตร ห้องเช่าต่าง ๆ ในเวลาต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และการวางแผนและการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็นรากฐานให้บริษัทเติบใหญ่เฉกเช่นทุกวันนี้

2537

บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับสากลซึ่งมีการทำวิจัยผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกของนิสัยมนุษย์ ไปพร้อมกับการวางแผน การออกแบบและการก่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าว่า พวกเขาจะได้รับที่อยู่อาศัยที่ดีต่อสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด For All Well-Being โดยในปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ MQDC หรือ เอ็มคิวดีซี มีมูลค่ารวมกันประมาณ 12.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

2542

บริษัท ดี ซูพรีม จำกัด ก่อตั้งในปี 2542 เพื่อเป็นธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ภายใต้หลักการทำงาน ‘Buy Everywhere, Sell Everywhere’ โดยบริษัททำการค้าระหว่างประเทศจีนและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัททำการซื้อขายสินค้าโทรคมนาคม วัสดุก่อสร้าง และสินค้าสำเร็จรูประดับสากล บริษัท ดี ซูพรีม ให้ความช่วยลูกค้าในการจัดหาวัสดุหรือสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาด อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

2543

บริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านออกแบบ การจัดการและการก่อสร้างโครงการอุตสาหกรรม โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพานิชย์ และการอยู่อาศัย รวมถึงพื้นที่จัดแสดงสินค้าทั้งในประเทศไทย และประเทศจีน

2545

มูลนิธิพุทธรักษา ก่อตั้งในปี 2545 เป็นองค์กรการกุศลที่มอบโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาการทางสติปัญญาและศีลธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาสในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างแข็งแรง มั่นคง และเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ

2546

บริษัท ดีทีจี เอ็กซิม คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คงทนและยั่งยืน โดยดีทีจี เอ็กซิม ทำงานควบคู่กับ เอ็มคิวดีซี (MQDC) เพื่อสร้างสังคมที่อยู่อาศัยรวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีสุขภาวะที่ดีต่อผู้อยู่อาศัยและทุกสิ่งโดยรอบโครงการ

2548

บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมซึ่งเชี่ยวชาญในการพัฒนาแผนแม่แบบ การออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบภายใน การออกแบบภูมิทัศน์ และการให้บริการคำปรึกษาเรื่องการออกแบบ

2557

บริษัทดีทีจีโอ พรอสเพอร์รัส จำกัด (ดีทีพี) คือบริษัทที่ทำหน้าที่ลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกที่สามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่องจากหลักทรัพย์ และไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโครงการที่อยู่อาศัยเสมอไป

2016

Obotrons is a joint venture in cutting-edge ‘smart’ technology for well-being and sustainability. The company designs and installs automated lighting, heating, ventilation, air conditioning, and security.

2016

Obodroid is a joint venture that puts DTGO at the forefront of the residential robot revolution. Applying the expertise of Hive Ground, the company is leading Thailand’s development of robots for homes.

2017

MQDC Brites is an event organizer dedicated to experiences that spark inspiration and spread well-being. The business brings expertise across every aspect of design, production, and promotion. The agency has staged innovative 3D mapping displays, conferences, concerts, parties, and art installations.

2561

การก่อตั้งบริษัท ดิจิต้าไลฟ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (DLC) ในปี 2561 ถือเป็นก้าวแรกของดีทีจีโอในการเข้าสู่โลกธุรกิจ e-loyalty e-commerce และ e-donation ด้วยการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด เช่น แอปพลิเคชั่น xCash (เอ็กซ์แคช) หรือการทำธุรกิจในรูปแบบสังคมไร้เงินสด เป็นต้น

2561

ดีทีจีโอให้ความสำคัญกับระบบนิเวศทางทะเลและแนวชายฝั่ง โดยร่วมทำงานกับสมาคมบลูคาร์บอน โซไซตี้ในการปกป้อง ‘blue carbon’ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติที่เก็บรวบรวมคาร์บอนไว้ที่ชายฝั่งและในมหาสมุทรที่มีส่วนช่วยต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2561

มูลนิธิ ธนินท์-เทวี เจียรวนนท์ ก่อตั้งในปี 2561 เป็นองค์กรการกุศลที่มีเป้าหมายในการริเริ่มโครงการเพื่อการศึกษา โครงการด้านสุขภาพ และโครงการพัฒนาสังคมเพื่อความยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

2018

V Before Me is a multidisciplinary advertising agency that connects DTGO’s in-house advertising team with outside agencies. The agency’s work also supports a structure of collaboration, enriching its own businesses as well as the community of creative startups.

2019

In a joint venture with CT Bright and M.J. International Group, DTG Exim has launched DCM International as a specialist in safe, sustainable, resilient flooring. DCM International will import Luxury Vinyl Tiles (LVT) and Stone Plastic Composite (SPC) flooring from Taiwan and China, aiming to lead these market in Thailand and Southeast Asia.

2019

Tree Roots Entertainment Group sets out to deliver ingenious content and breakthrough digital platforms that revolutionize B2B and B2C technology. The next-generation advertising company offers an all-in-one game service and marketing solution platform.

2536

2537

2542

2543

2545

2546

2548

2557

2016

2016

2017

2561

2561

2561

2018

2019

2019

ผลลัพธ์
การยืนยัน