สร้างโลกให้น่าอยู่

การช่วยเหลือสังคม

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาค 2% จากรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อริเริ่มการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินการที่ไม่เคยหยุด บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ให้การสนับสนุนในแง่ของการริเริ่มตั้งแต่ประเทศไทยตลอดจนทวีปเอเชีย โดยให้ความช่วยเหลือสังคมที่ด้อยโอกาส รวมไปถึงการดูแลที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิต และให้การสนับสนุนด้านนวัตกรรมเพื่อทุกคนสามารถเข้าถึงการแพทย์ได้อย่างทั่วถึง บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดมองว่าปัญหาที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ การศึกษา สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ เราจึงพลักดันให้มูลนิธิทั้งสองของเราเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

นวัตกรรม
นำพา
คุณภาพชีวิตที่ดี

มูลนิธิ

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสทั้งในประเทศฮ่องกงและประเทศไทย ให้ได้รับการศึกษาที่ดีและมีวิชาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ได้แพร่วงกว้างและสามารถช่วยเหลือเด็กมากกว่า 6,000 คนให้พวกเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเต็มไปด้วยความใฝ่ศึกษาเรียนรู้ นอกจากนั้นเราได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่คนยากจนในประเทศไทยอีกด้วย

สภาพแวดล้อม

ทุนของบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ถูกใช้เพื่อสนับสนุนองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ซึ่งได้มีการจัดทำโปรเจ็คร่วมกับประเทศภูฏาน โดยใช้ชื่อว่า Bhutan for Life จุดเริ่มของการทำโปรเจ็คนี้อันเนื่องมาจาก ระบบนิเวศอันเป็นเอกลักษณ์ของภูเขาหิมาลัยแห่งประเทศภูฏาน ที่ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิตการอยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี มากไปกว่านั้นเรายังได้ช่วยพัฒนาและรักษาชีวิตสัตว์นํ้าโดยเริ่มจากทะเลในประเทศไทย

สุขภาพ

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งสร้างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อคนในพื่นที่ต่างจังหวัดของประเทศไทย เราพัฒนาระบบการกระจายยารักษาโรคเพื่อให้แน่ใจว่าคนในชุมชนจะได้รับยาอย่างทั้วถึงและได้รับการรักษาที่ทันสมัยระดับสากล

ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ ดร. วิทย์ สุนทรนันท์
ผู้อำนวยการอาวุโส – ส่วนงานบรรษัทบริบาล
DT Families Foundation

องค์กรการกุศลที่ก่อตั้งในประเทศฮ่องกงได้ให้การสนับสนุนและการช่วยเหลือสังคมระดับนานาชาติ

DT Families Foundation

มูลนิธิที่พรากเพียรในการมอบการศึกษาที่ดีแก่เด็กผู้ด้อยโอกาสใรประเทศไทย

ผลลัพธ์

การยืนยัน