ผู้นำของเรา

นำองค์กรไปสู่อนาคต ด้วยความรัก, ศีลธรรม และจริยธรรม

เชื่อมโยงถึงองค์กร
k-b-executive-committee

ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์

Group CEO, DTGO Corporation Limited (DTGO)

ประธานกรรมการบริหาร

"ปรัชญาองค์กรของเราชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จสามารถบรรลุได้ เมื่อตอบสนองความต้องการของ คนในองค์กร และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม นำมาซึ่งการได้รับพิจารณาอย่างถูกต้องและคำนึงถึงธุรกิจของเราต้องเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน, ต่อลูกค้า, ต่อชุมชนที่เราทำธุรกิจ, ต่อสังคมโดยรวม และเราสามารถหวังที่จะสร้างชุมชนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงที่เปี่ยมไปด้วยคนมีความสามารถ และมีจิตใจที่ดี"

k-b-executive-committee

คณะกรรมการบริหาร

ผดุง ลิขิตสัจจากุล
ผดุง ลิขิตสัจจากุล
รองประธานกรรมการบริหาร
วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์
วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์
รองประธานกรรมการบริหาร
รัช ตันตนันตา
รัช ตันตนันตา
กรรมการบริหาร
วรันยา ภูนวกุล
วรันยา ภูนวกุล
กรรมการบริหาร
ปกิต เอี่ยมโอภาส
ปกิต เอี่ยมโอภาส
กรรมการบริหาร
ดร. วิทย์ สุนทรนันท์
ดร. วิทย์ สุนทรนันท์
กรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูง

DTGO

ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รัช ตันตนันตา
ประธานผู้อำนวยการ
ผดุง ลิขิตสัจจากุล
ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
วรันยา ภูนวกุล
ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์องค์กร
ดร. วิทย์ สุนทรนันท์
ผู้อำนวยการบริหารงานแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม
ณัฏฐ์ อุปถัมภากุล
ผู้อำนวยการบริหาร, งานจัดหาและจัดซื้อ
สุทธิลักษณ์ วินทุพราหมณกุล
ผู้อำนวยการบริหาร, งานบริหารกิจกรรมผู้ถือหุ้น
ธานินทร์ พรศิริธิเวช
ผู้อำนวยการบริหาร, งานบริหารการเงินและการลงทุน
สุพจน์ โรจน์นันทกิจ
ผู้อำนวยการบริหาร, งานบัญชี
ปิยะ ตรีเรืองรัชดา
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านการเงินและธุรกิจนานาชาติ

DTGO China

วดี กฤปานันท์
ประธานผู้อำนวยการ

DTGO Prosperous

หรรสา สุสายัณห์
ประธานผู้อำนวยการ

Dees Supreme

วิฑิต อาภาพาส
ประธานผู้อำนวยการ

Digitalife

นนทิ ศัพทเสวี
ผู้อำนวยการอาวุโส

DT Design

ณภัสสร์ยา ธำรงสมบัติสกุล
ประธานผู้อำนวยการ

DTG Exim

มณฑล หรรษคุณารมณ์
ผู้อำนวยการอาวุโส

MQDC

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - MQDC
คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์
ประธานผู้อำนวยการ - MQDC
อัษฎา แก้วเขียว
ประธานผู้อำนวยการ, แบรนด์วิสซ์ดอม
เฮจูน พาร์ค
ประธานผู้อำนวยการ, แบรนด์เดอะ แอสเพน ทรี
สุทธา เรืองชัยไพบูลย์
ประธานผู้อำนวยการ, วิสซ์ดอม 101
เกษศิริ กู้เกียรตินันท์
ผู้อำนวยการบริหาร, งานดูแลและบริการลูกค้าพรีเมี่ยม
ปวีณา จิตตินันทน์
ผู้อำนวยการบริหาร, งานพัฒนาธุรกิจ
คริส โอ
ประธานผู้อำนวยการ, งานธุรกิจโรงแรม
รุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์
ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์มัลเบอร์รี่โกรฟ
กิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์
ผู้อำนวยการอาวุโส, เดอะ ฟอเรสเทียส์
เวคิน ตั้งกุลวัฒน์
ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์แมกโนเลียส์

The Estate

เนตรนภิศ สุขบาง-ไนดู
ประธานผู้อำนวยการ

V Before Me

แอนเดรส รักตะสิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Brites

กฤต สุทธิ​ถวิล​
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Obotrons

พลณัฏฐ์ เฉลิมวรรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Obodroid

พลณัฏฐ์ เฉลิมวรรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Advisors

ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ปกิต เอี่ยมโอภาส
ที่ปรึกษาด้านบริหารธุรกิจและด้านงานบริหารองค์กร
พงศ์พร สุดบรรทัด
ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ลดาวัลย์ ธนะธนิต
ที่ปรึกษาด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์
ทวีสุข ธรรมศักดิ์
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน
ดร. สิงห์ อินทรชูโต
ที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม
กีรติ ศตะสุข
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ดร. การดี เลียวไพโรจน์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์องค์กรระยะยาว
ศรีไทย เหมโสรัจ
ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
หม่อมหลวง ภาสันต์ สวัสดิวัตน์
ที่ปรึกษาด้านอาหารและไลฟ์สไตล์
ศุภลักษณ์ ตัณฑาภิชาติ
ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
ศศินันท์ ออลแมนด์
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสื่อสารองค์กร
ผลลัพธ์
การยืนยัน