ผู้นำของเรา

นำองค์กรไปสู่อนาคต ด้วยความรัก, ศีลธรรม และจริยธรรม

เชื่อมโยงถึงองค์กร
k-b-executive-committee

ทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์

ประธานกรรมการบริหาร

"ปรัชญาองค์กรของเราชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จสามารถบรรลุได้ เมื่อตอบสนองความต้องการของ คนในองค์กร และตอบสนองต่อความต้องการของสังคม นำมาซึ่งการได้รับพิจารณาอย่างถูกต้องและคำนึงถึงธุรกิจของเราต้องเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนร่วมงาน, ต่อลูกค้า, ต่อชุมชนที่เราทำธุรกิจ, ต่อสังคมโดยรวม และเราสามารถหวังที่จะสร้างชุมชนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงที่เปี่ยมไปด้วยคนมีความสามารถ และมีจิตใจที่ดี"

k-b-executive-committee

คณะกรรมการบริหาร

ปกิต เอี่ยมโอภาส
ปกิต เอี่ยมโอภาส
รองประธานกรรมการบริหาร
ผดุง ลิขิตสัจจากุล
ผดุง ลิขิตสัจจากุล
รองประธานกรรมการบริหาร
วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์
วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์
รองประธานกรรมการบริหาร
หรรสา สุสายัณห์
หรรสา สุสายัณห์
กรรมการบริหาร
วรันยา ภูนวกุล
วรันยา ภูนวกุล
กรรมการบริหาร
ดร. วิทย์ สุนทรนันท์
ดร. วิทย์ สุนทรนันท์
กรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปกิต เอี่ยมโอภาส
ปกิต เอี่ยมโอภาส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้บริหารระดับสูง

DTGO

ผดุง ลิขิตสัจจากุล
ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
วรันยา ภูนวกุล
ประธานเจ้าหน้าที่พัฒนากลยุทธ์องค์กร
ดร. วิทย์ สุนทรนันท์
ผู้อำนวยการบริหารงานแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อสังคม
ณัฏฐ์ อุปถัมภากุล
ผู้อำนวยการบริหาร, งานจัดหาและจัดซื้อ
ธานินทร์ พรศิริธิเวช
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
สุพจน์ โรจน์นันทกิจ
ผู้อำนวยการบริหาร, งานบัญชี
ปิยะ ตรีเรืองรัชดา
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ด้านการเงินและธุรกิจนานาชาติ
กิตติคุณ โพธิวนากุล
ผู้อำนวยการบริหาร, อินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์

DTGO China

วดี กฤปานันท์
ประธานผู้อำนวยการ

DTGO Prosperous

หรรสา สุสายัณห์
ประธานผู้อำนวยการ

Dees Supreme

วิฑิต อาภาพาส
ประธานผู้อำนวยการ

Digitalife

นนทิ ศัพทเสวี
ผู้อำนวยการอาวุโส

DT Design

ณภัสสร์ยา ธำรงสมบัติสกุล
ประธานผู้อำนวยการ

DTG Exim & DCM International

มณฑล หรรษคุณารมณ์
ผู้อำนวยการอาวุโส

V Before Me

แอนเดรส รักตะสิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Tree Roots

อธิศ นันทวรุณ
ผู้อำนวยการอาวุโส

Brites

กฤต สุทธิ​ถวิล​
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

MQDC

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, MQDC
คีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์
ประธานผู้อำนวยการ, MQDC
อัษฎา แก้วเขียว
ประธานผู้อำนวยการ, แบรนด์วิสซ์ดอม
เฮจูน พาร์ค
ประธานผู้อำนวยการ, แบรนด์เดอะ แอสเพน ทรี
สุทธา เรืองชัยไพบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, Nebula
ประธานผู้อำนวยการ, วิสซ์ดอม 101
เกษศิริ กู้เกียรตินันท์
ผู้อำนวยการบริหาร, งานดูแลและบริการลูกค้าพรีเมี่ยม
ปวีณา จิตตินันทน์
ผู้อำนวยการบริหาร, งานพัฒนาธุรกิจ
คริส โอ
ประธานผู้อำนวยการ, งานธุรกิจโรงแรม
รุ่งโรจน์ จงศุจิพันธุ์
ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์มัลเบอร์รี่โกรฟ
กิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์
ผู้อำนวยการอาวุโส, เดอะ ฟอเรสเทียส์
เวคิน ตั้งกุลวัฒน์
ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์แมกโนเลียส์
จุฬามาศ จิตรปฏิมา
ผู้อำนวยการ, MQDC อินเดีย

The Estate

เนตรนภิศ สุขบาง-ไนดู
ประธานผู้อำนวยการ

Obotrons

พลณัฏฐ์ เฉลิมวรรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Obodroid

พลณัฏฐ์ เฉลิมวรรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

EEC-DT Green Power

เกชา ธีระโกเมน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Advisors

ประสิทธิ์ ตันสุวรรณ
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
ศรีไทย เหมโสรัจ
ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
พงศ์พร สุดบรรทัด
ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
ลดาวัลย์ ธนะธนิต
ที่ปรึกษาด้านการเงินและอสังหาริมทรัพย์
ชาลอต โทณวณิก
ที่ปรึกษาด้านสื่อสารภายนอกองค์กร
ทวีสุข ธรรมศักดิ์
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินและการลงทุน
ดร. สิงห์ อินทรชูโต
ที่ปรึกษาด้านวิจัยและนวัตกรรม
กีรติ ศตะสุข
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ดร. การดี เลียวไพโรจน์
ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์องค์กร และ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ
ศุภลักษณ์ ตัณฑาภิชาติ
ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์
ศศินันท์ ออลแมนด์
ที่ปรึกษาด้านการตลาดและการสื่อสารองค์กร
ไชยยง รัตนอังกูร
ที่ปรึกษาศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ผลลัพธ์
การยืนยัน