NEWS

/storage/uploads/news/thumbnails/News-02_thumbnail.jpg
Jul
27
2017

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน: เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์

ที่ดีทีจีโอ เรามุ่งมั่นที่จะค้นคว้าและทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาและพฤติกรรมของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะแนวทางในการสร้างระบบและประสบการณ์ที่เติมเต็มความต้องการของทุกคน ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการส่งเสริมให้คนในสังคมมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระยะยาว

ตามหลักความเข้าใจและปรัชญาที่จะประยุกต์ค่านิยมของบริษัทในทุกการกระทำ ทุกกิจกรรม และทุกการสื่อสารจะนำเราไปสู่ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในบริบทของธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมโดยใช้การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างงานค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมในสองศาสตร์ กล่าวคือจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม (behavioral psychology) และวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศ (eco-systems science) งานวิจัยของเราที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นั้นทำให้เราเข้าใจแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ความหวัง ความฝัน และความชอบของมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

ตามหลักความเข้าใจและปรัชญาที่จะประยุกต์ค่านิยมของบริษัทในทุกการกระทำ ทุกกิจกรรม และทุกการสื่อสารจะนำเราไปสู่ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในบริบทของธุรกิจและกิจกรรมทางสังคมโดยใช้การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างงานค้นคว้าวิจัยและนวัตกรรมในสองศาสตร์ กล่าวคือจิตวิทยาพฤติกรรมนิยม (behavioral psychology) และวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศ (eco-systems science) งานวิจัยของเราที่เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นั้นทำให้เราเข้าใจแรงจูงใจ แรงบันดาลใจ ความหวัง ความฝัน และความชอบของมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยผลักดันทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม

ที่ MQDC นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนช่วยให้เรามีความเข้าใจถึงข้อดีของการเป็นคนดีในบริบทของการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ซึ่งจะช่วยสร้างสุขภาพกายและใจอย่างสูงสุดและยั่งยืนของคนในสังคม เราได้ประยุกต์ความรู้เข้ากับการเลือกใช้วัสดุและระบบที่เหมาะสมในกระบวนการออกแบบโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการเพื่ออยู่อาศัย โครงการเพื่อการพานิชย์ หรือพื้นที่สันทนาการ โดยมีการพิจารณาการใช้พลังงาน สภาพภูมิทัศน์ แสงสว่าง การใช้น้ำ และการใช้ทรัพยากรอื่นๆ อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ในการนำนวัตกรรมที่มีความยั่งยืนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด MQDC มีแผนการลงทุนเป็นเม็ดเงินหลายพันล้านบาทในการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Research and Innovation for Sustainability Center หรือ RISC) เพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ และสังคมโดยรวม จุดมุ่งหมายของ RISC คือการสร้างศูนย์วิจัยที่น่าเชื่อถือและมุ่งแบ่งปันความรู้ที่ได้รับมาแก่อุตสาหกรรมโดยรวม ดึงดูดและฟูมฟักนักวิจัยระดับโลก โดยยังคงเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

RISC เป็นศูนย์ที่้มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของนวัตกรรมต่างๆ โดยสนับสนุนนักคิดค้นนวัตกรรมในประเทศ และเป็นหุ้นส่วนแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันวิจัยชั้นนำมาตรฐานระดับโลก RISC มุ่งพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัย โดยให้ความสำคัญกับด้านภูมิศาสตร์และประชาชนศาสตร์ โดยทำการประยุกต์และใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนในขั้นตอนของการก่อสร้าง การจัดการดูแลรักษา การจัดการทรัพยากรและลักษณะการดำรงชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้งานโครงการเพื่ออยู่อาศัย เพื่อการพานิชย์และเพื่อการสันทนาการ

ทีมวิจัยของ RISC นำเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยของสถาบันชั้นนำต่างๆ เพื่อวางแผนและสร้างประสบการณ์ใหม่ในการอยู่อาศัยแก่ลูกบ้าน RISC ได้ลงทุนในเทคโนโลยีและบุคลากรโดยเฉพาะในส่วนของงานวิจัยที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน ทั้งหมดนี้เพื่อที่จะสร้างอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ที่มีความยั่งยืนที่แท้จริง และเอื้อให้นักค้นคว้านวัตกรรมสามารถสร้างงานที่มีนัยยะสำคัญต่อธุรกิจและสังคมได้อย่างแท้จริง RISC นั้นจะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงผ่านการแสดงตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม

ผลลัพธ์
การยืนยัน