NEWS

/storage/uploads/news/thumbnails/M_498.jpg
Apr
18
2015

WHAT IS LEED

WHAT IS LEED

มาตรฐานการประเมินอาคารเขียว ที่ได้รับการยอมรับ แพร่หลายมากที่สุดทั่วโลก

จาก U.S. Green Building Council (USGBC) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของอาคาร

และช่วยลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของผู้ใช้อาคาร โดยคำนึงตลอดวงจรชีวิตของอาคารLEADERSHIP IN ENERGY AND

ENVIRONMENTAL DESIGN

คือ
ระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินระดับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ของอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นที่ยอมรับและถูกนำมาใช้อย่าง
แพร่หลายทั่วโลก ถูกพัฒนาโดยองค์กรของสหรัฐอเมริกาLEED CRITERIA

หลักเกณฑ์พิจารณาเพื่อประเมินระดับการรับรองของ LEEDการใช้ประโยชน์จากที่ตั้งอย่างยั่งยืน

การ
สร้างผลกระทบต่อที่ตั้งอาคารต่ำ ช่วยลดการใช้รถส่วนตัว
เพิ่มพื้นที่เปิดโล่งสีเขียว ลดการเกิดน้ำท่วมล้น
ลดปรากฎการณ์เมืองร้อนและลดการก่อมลภาวะทางแสง

ประสิทธิภาพการใช้น้ำ

ลด
ความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่ภูมิสถาปัตยกรรม
ลดความต้องการน้ำประปาในการชำระล้างโถสุขภัณฑ์และโถปัสสาวะ
ลดการใช้น้ำโดยรวมภายในอาคาร

พลังงาน และบรรยากาศ

การ
ช่วยลดการใช้พลังงานของอาคาร สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน
การตรวจสอบการใช้พลังงานของอาคารที่เป็นระบบ สารทำความเย็นที่ส่งผลกระทบต่ำ

การซื้อพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ผ่านการรับรองว่าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุน
เวียน

วัสดุ และทรัพยากร

การเลือกใช้วัสดุและทรัพ
ยาการในการก่อสร้าง คือ มีการเตรียมพื้นที่คัดแยกขยะเพื่อ การรีไซเคิล
การนำอาคารหรือองค์ประกอบของอาคารมาใช้ใหม่ การลดขยะจากการก่อสร้าง
การใช้วัสดุรีไซเคิล การใช้วัสดุพื้นถิ่น การใช้วัสดุปลูกทดแทนได้เร็ว
และการใช้ไม้ที่ผ่านการรับรองว่ามาจากป่าทดแทนที่มีการรับรอง

คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคาร

คือ

การควบคุมสภาวะอากาศภายในอาคารเพื่อสภาวะอยู่สบายและสุขภาพที่ดีของผู้ใช้
อาคาร โดยพิจารณาในเรื่องการระบายอากาศ
การดำเนินการจัดการกับมลภาวะทางอากาศ
ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในระหว่างการก่อสร้างและระหว่างการใช้งานอาคาร
การเลือกใช้วัสดุที่มีสารระเหยที่เป็นพิษต่ำ
การส่งเสริมสภาวะอยู่สบายที่ผู้ใช้อาคารสามารถควบคุมได้เอง
การใช้แสงธรรมชาติและการออกแบบอาคารให้มองเห็นบรรยากาศภายนอก
รวมถึงการป้องกันการเกิดเชื้อราที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

นวัตกรรมในการออกแบบ

เพื่อ
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการออกแบบอาคารด้วยรูปแบบใหม่
และการมีวิธีการหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆ มาใช้ในการทำอาคารที่ยั่งยืน
(Sustainable Building)
ทำได้โดยการนำวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในมาตรฐานมาใช้
รวมถึงการทำได้มากกว่าที่เกณฑ์กำหนด และการมี LEED AP เป็นสมาชิกในทีมด้วย

ลำดับความสำคัญของท้องถิ่น

เนื่อง
จากปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น
จึงต้องมีการเน้นย้ำถึงความสำคัญในแต่ละท้องถิ่น โดยการทำคะแนนในหัวข้อนี้
จะได้รับคะแนนทันทีถ้าดำเนินการตามหัวข้อที่กำหนด


ผลลัพธ์
การยืนยัน