NEWS

/storage/uploads/news/thumbnails/M_496.jpg
Apr
03
2015

ดี ไอ ดีไซนส์ เข้าร่วมแสดงผลงานและจัดเสวนางานสถาปนิก' 58

วันที่ 3 พฤษภาคม 2558 บริษัทดี ไอ ดีไซนส์ จำกัดได้จัดเสวนาในหัวข้อ
'เจ้าพระยาคลองเมือง'ร่วมกับสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย โดยมีคุณบุญมา
ยงประกิจ ผู้อำนวยการ
ขึ้นร่วมพูดคุยพร้อมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายหน่วยงานและ ผศ.พงศ์พร
สุดบรรทัด กรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับคุณภราเดช พยัฆวิเชียร
นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ภายในงาน "สถาปนิก'58 อาษาเน็กซ์ ตัวตนคนไทย"
ภายในงานมีผู้ให้ความสนใจมาร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ทางดี ไอ
ดีไซนส์ฯ ได้รับคัดเลือกเป็น 1ใน 100
บริษัทจากบริษัทสถาปนิกทั่วประเทศให้แสดงผลงานการออกแบบในส่วนนิทรรศการ100
Selected Projects
และยังได้นำโครงการฟื้นฟูระบบคลองเพื่อชุมชนเมืองไปจัดแสดงร่วมกับสมาคม
สถาปนิกผังเมืองไทยอีกด้วย


ผลลัพธ์
การยืนยัน