ดีทีจีโอจัดอบรม “จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้นำองค์กร”

09 Oct 2020DTGO CSR

Share

วันที่ 9 ตุลาคม 2563, กรุงเทพฯ – กลุ่มบริษัทดีทีจีโอจัดอบรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหลักสูตร “Ethical Leadership จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้นำองค์กร” โดยคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ศูนย์วิจัยอนาคตศาสตร์ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ
โดยวัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้เพื่อทำให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานควบคู่ไปกับแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งสมาชิกองค์กรต่างแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การทำงาน เพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรในการช่วยเหลือสังคม สิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมในอนาคตต่อไป

โดยดีทีจีโอถือเป็นองค์กรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้ นับตั้งแต่มีการประกาศ World’s Most Ethical Companies 2550 และได้รับคัดเลือกถึง 2 ปีซ้อน

การคัดเลือกองค์กรด้านการบริหารงานอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรม หรือ World’s Most Ethical Companies คือการคัดเลือกเป็นประจำทุกปี โดยสถาบัน Ethisphere จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการประเมินอย่างเข้มงวดภายใต้ระบบ Ethics Quotient (EQ) โดยองค์กรต่าง ๆ จะต้องตอบคำถามกว่า 200 ข้อภายใต้หัวข้อด้านวัฒนธรรม ด้านบทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านบทบาททางจริยธรรม ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่ง

โดยทุกองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกที่เข้าร่วมในกระบวนการประเมินจะได้รับคะแนนจากการให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละองค์กร

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทดีทีจีโอ ได้ที่ https://www.dtgo.com/good-corporate-governance
ผลลัพธ์
การยืนยัน