มูลนิธิพุทธรักษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา

02 Nov 2020DTGO CSR

Share

วันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2563, ขอนแก่น – มูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) และโรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา ณ สถาบันวิจัยฯ จังหวัดขอนแก่น
มูลนิธิพุทธรักษาคือองค์กรไม่แสวงหากำไรโดยกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ ก่อตั้งขึ้นตามปณิธานของท่านประธานธนินท์และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ทั้งนี้มูลนิธิพุทธรักษามีพันธกิจในการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา

โดยในพิธีฯ ได้รับเกียรติจากดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานมูลนิธิพุทธรักษา รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสําหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น และท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายทั้ง 3 โรงเรียน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษา

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เข้าร่วมในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ทั้งนี้สถาบันวิจัยฯ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด มาใช้ในการสอนให้กับคณะครูทั้ง 50 ท่านที่มาจาก 3 โรงเรียนในเครือข่าย รวมถึงการเดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ โรงเรียนต้นแบบที่นำหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนต่อไป

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอได้ที่: https://www.dtgo.com/csr
ผลลัพธ์
การยืนยัน