มูลนิธิพุทธรักษารับรางวัล “องค์กรภาคธุรกิจและสังคมที่มีผลงานด้านสังคมเป็นเลิศ” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

03 Oct 2020DTGO CSR

Share

วันที่ 3 ตุลาคม 2563, กรุงเทพฯ – มูลนิธิพุทธรักษาได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 18 องค์กรภาคธุรกิจและสังคมที่มีผลงานด้านสังคมเป็นเลิศ จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดยมีนางทิพพาภรณ์ (เจียรวนนท์) อริยวรารมย์ ประธานมูลนิธิพุทธรักษาเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ สำนักงานกระทรวงฯ
รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 18 ปี ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมูลนิธิพุทธรักษาถือได้ว่ามีผลงานโดดเด่นทางด้านการสนับสนุนเด็กที่ขาดโอกาสและคนชราที่ยากไร้ รวมถึงพันธกิจทางด้านการศึกษาและการช่วยเหลือสังคมมามากกว่า 20 ปี

มูลนิธิพุทธรักษาก่อตั้งขึ้นตามปณิธารของนายธนินท์และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิพุทธรักษา ที่มีพันธกิจในการดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาศในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทดีทีจีโอได้มีการจัดสรร 2% ของรายได้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมผ่านมูลนิธิพุทธรักษา และองค์การไม่แสวงหากำไรอื่น ๆ ดังนั้นรางวัลนี้จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของสมาชิกองค์กรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัทดีทีจีโอได้ที่: https://www.dtgo.com/csr
ผลลัพธ์
การยืนยัน