NEWS

/storage/uploads/news/thumbnails/news-oct-02-2018-main-1.jpg
Oct
02
2018

มูลนิธิพุทธรักษาเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

วันที่ 12 – 13 กันยายน 2561, เชียงราย – มูลนิธิพุทธรักษาโดยดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการ คุณศรีไทย เหมโสรัจ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยคุณลินลาวดี ทรัพย์พิทยากร ผู้อำนวยการส่วนบัญชี – กลุ่มบริษัทซื้อมาขายไป บริการและอื่น ๆ และคุณเปมิกา ถนิมมาลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเงิน เดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักวิชาการมูลนิธิพุทธรักษา (ครูสอนภาษาอังกฤษ) ตามโครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนักเรียน (วิชาภาษาอังกฤษ) ระหว่างกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และมูลนิธิพุทธรักษา จำนวน 4 โรงเรียน 2 ศูนย์การเรียนรู้ ณ จังหวัดเชียงราย

1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุง 112
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทอท. เฉลิมพระเกียรติฯ
3. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4
4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก
5. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย
6. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม

ทั้งนี้โครงการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพนักเรียน (วิชาภาษาอังกฤษ) ระหว่างกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 และมูลนิธิพุทธรักษา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนพื้นที่ธุรกันดาร
ผลลัพธ์
การยืนยัน